Mediació

mediacion
Els principis bàsics
de la mediació són:

La voluntarietat, la confidencialitat, la neutralitat i la imparcialitat del mediador. Un dels principis bàsics és PROTEGIR l’interès dels menors.

 

Com mediadors, som les persones que intervenim en els conflictes sorgits en el sistema familiar i, com a tals, som imparcials, neutrals i hem de ser acceptats per totes les parts.

mediacion

La nostra funció, com a mediadors familiars, consisteix a ajudar les parts a decidir com afrontar la solució del conflicte, afavorint entre ells l'establiment d'acords viables, satisfactoris i capaços de respondre a les seves necessitats. El principi bàsic que ens guia durant tot el procés és el de protegir els interessos dels menors.

És important tenir clar que en els processos de mediació no hi ha guanyadors, ni totes les parts guanyen ni totes perden. No és un objectiu dels mediadors tractar a totes les parts per igual, sinó equilibrar i mirar les necessitats de cadascuna. Per resoldre els conflictes atenem les necessitats de totes les parts, passant de posicions a interessos o necessitats.
mediacion
mediacion